Melody.jpg

Melody Park 

Speaker relations, Class of 2019, melodypark2019@u.northwestern.edu